Statut Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”

 

STATUT STOWARZYSZENIA „KLUB POZYTYWNEJ WYOBRAŹNI”

Preambuła

W maju 2010 roku z inicjatywy Ewy Sułkowskiej-Bierezin i Jej przyjaciół, dawnych działaczy łódzkiej opozycji demokratycznej, powstał społeczny komitet poparcia Bronisława Komorowskiego na stanowisko prezydenta Polski. Połączeni wspólnym celem zdecydowaliśmy pracować wspólnie także po wygranych wyborach. W tym celu społeczny komitet przekształciliśmy w nieformalną grupę o nazwie „Klub Pozytywnej Wyobraźni”. Spotykamy się, dyskutujemy i szukamy rozwiązań dla spraw, które nas poruszają. Waga tych spraw jest różna, jedne dotyczą naszej małej wspólnoty, inne są istotne dla Łodzi, naszej większej wspólnoty, a są i takie, które dotyczą całej Polski.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Pozytywnej Wyobraźni”. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zwanym dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu „KaPeWu”.

§2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie prawa o stowarzyszeniach, o wolontariacie oraz niniejszego statutu. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§3.

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych w granicach ustalonych prawem.

§4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariu-szy. Do realizacji swoich celów i zadań może zatrudniać pracowników.

§5.

Stowarzyszenie może używać logo, odznak i pieczęci, a ich wzory oraz zasady ich używania określa Walne Zebranie Członków.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji w Polsce, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej poprzez podtrzymywanie i kultywowanie tradycji demokratycznej i niepodległościowej, a w szczególności:

1) propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa;

2) propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych i patriotycznych;

3) działalność oświatową z zakresu szeroko pojętej edukacji i wychowania młodzieży w duchu demokracji i patriotyzmu;

4) wspieranie, we współpracy z innymi organizacjami społecznymi i podmiota-mi gospodarczymi, osób zasłużonych dla budowania demokracji, niezależnej kultury i wolności słowa w regionie łódzkim oraz ich rodzin, niezależnie od ich obecnego miejsca zamieszkania;

5) integrowanie środowisk związanych z niezależną, opozycyjną działalnością na rzecz wolnej Polski w kraju i za granicą;

6) obrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciw-stawianie się naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom społecznym;

7) monitorowanie działalności instytucji publicznych pod kątem zgodności ich działania z prawem oraz interesem publicznym;

8) propagowanie tradycji opozycji demokratycznej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demo-kratyczną w Polsce oraz gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszech-nianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z proble-matyką opozycji demokratycznej w szczególności w regionie łódzkim.

9) upowszechnianie historii miasta Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji niepodległościowych i demokratycznych.

§7.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i współfinansowanie akcji społecznych, seminariów, dys-kusji, wykładów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;

2) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej poprzez wydawa-nie książek, czasopism, broszur i innych wydawnictw;

3) podejmowanie działalności kulturalnej wspierającej rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i współfinansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;

4) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;

5) organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany prze-pisów prawa;

6) udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej dla osób o których mowa w § 6. ust. 4 niniejszego statutu, w tym finansowanie kosztów leczenia;

7) organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla członków stowa-rzyszenia oraz osób o których mowa w § 6. pkt. 4.;

8) organizowanie lub współudział w akcjach oraz kampaniach społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę prawa, wzrost świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych;

9) tworzenie baz danych dotyczących publikacji i wydawnictw niezależnych okresu PRL;

10) współpracę z administracją państwową, samorządami lokalnymi, organi-zacjami gospodarczymi oraz innymi instytucjami;

11) nawiązywanie kontaktów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które mają podobne cele działania;

12) promocję celów Stowarzyszenia w mediach oraz za pomocą innych metod rozpowszechniania informacji i reklamy;

13) produkcję oraz wspieranie produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych, audycji radiowych;

14) organizację działań turystycznych.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§8.

 1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe.
 2. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1. oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§10.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które popierają cele Stowarzyszenia, deklarują uczestnictwo w jego pracach i dają tego rękojmię.

§11.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej na najbliższym zebraniu zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2) prawo do występowania z wnioskami i pytaniami do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

3) prawo uczestniczenia w spotkaniach, sesjach naukowych i innych działa-niach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;

4) prawo udziału w zebraniach Zarządu w charakterze obserwatora, z głosem doradczym;

5) prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.

§13.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i działalności na rzecz realizacji jego celów statutowych;

2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej przez zarząd Stowarzyszenia.

 1. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, chyba że członek zatrudniony jest przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

§14.

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w nastę-pujących przypadkach:

1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie;

2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia;

3) śmierci;

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pozbawienie praw publicznych.

 1. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następu-jących wypadkach:

1) prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem;

2) popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt.1,2 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1,2 członek może odwołać się w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§15.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.
 2. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka wspierającego.
 4. Skreślenia z listy członków wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w nas-tępujących przypadkach:

1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie;

2) podjęcia stosownej uchwały przez zarząd w przypadku nieprzestrzegania przez członka wspierającego zapisów niniejszego statutu, a w szczególności popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia;

3) likwidacji osoby prawnej;

4) śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pozbawienie praw publicznych przez osobę fizyczną.

§16.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, a ona tę godność przyjmie.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 3. Pozbawienie godności członka honorowego należy do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§17.

 1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i działaniach Stowarzyszenia, z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.
 3. Obowiązkiem członka honorowego jest godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i dbałość o jego dobre imię.

 Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Wszystkie władze Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków, są wybieralne i posiadają charakter kadencyjny. Kadencja trwa 2 lata.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§19.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych. Walne Zebrania Członków w drugim terminie zwołuje się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Władze Stowarzyszenia mają możliwość prowadzenia obrad przy użyciu nowych technologii w formie telekonferencji oraz wideokonferencji.
 4. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej rozwiązania Stowa-rzyszenia.

§20.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania Członków są:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji;

2) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej;

3) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

4) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

5) wybór i odwoływanie Zarządu;

6) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

8) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

§21.

 1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd na podstawie:

1) wniosku Komisji Rewizyjnej;

2) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

3) własnej inicjatywy.

 1. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

§22.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać też udział:

1) członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym;

2) zaproszeni goście.

§23.

Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego, który prowadzi posiedzenie.

§24.

 1. Zarząd składa się z trzech osób, Prezesa, Skarbnika oraz Członka – wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenie i reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członka zwyczajnego;

2) przyjmowanie wyjaśnień na piśmie od członka zwyczajnego przed podjęciem uchwały o jego skreśleniu lub wykluczeniu;

3) przyjmowanie i skreślanie członka wspierającego;

4) określenie wysokości składek członkowskich i sposobu ich zbierania.

 1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie uprawniony jest Prezes, lub dwóch  członków Zarządu łącznie.
 2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających wspólnego działania.

§25.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna w sprawach kontroli nie podlega innym władzom Stowa-rzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności meryto-rycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 1.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskowania do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§26.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) środki pieniężne;

2) fundusze;

3) nieruchomości oraz ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;

4) inne prawa majątkowe.

 1. Majątek ten służy do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§27.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie;

2) subwencje, dotacje i refundacje;

3) darowizny, zapisy i spadki;

4) dochody ze zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych;

5) dochody z majątku Stowarzyszenia;

 1. Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE STOWAZYSZENIA

§28.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebrania Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz inicjatyw społecznych realizujących zadania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
 5. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i o wolontariacie.

 Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29.

 1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie na podstawie ważnej uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ujawnienia tych zmian w KRS.

 

Powyższy statut stanowi Załącznik nr 3 do protokołu Walnego Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni” w Łodzi z dnia 26 czerwca 2015r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *